Részvételi- és játékszabályzat

 

 

1. Szervező

Szervező játékot szervez a hivatalos Facebook oldala, Fitt Torna Stúdió https://www.facebook.com/fitttorna követői számára.
Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Fitt Stúdió Kft. (1015 Budapest, Batthyány u. 36.).

 

2. Játékos

2.1. A Szervező által lebonyolított Játékban a Facebookon regisztrált, adatlappal rendelkező természetes személy vehet részt.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező, a szervezők alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 

3. A játék mechanizmusa

3.1. A Szervező a Játékot a hivatalos Facebook oldalán: https://www.facebook.com/fitttorna bonyolítja le.3.2. A nyereményjáték 2021. július 19-től, 2021. július 23. napjáig tart.
3.3. A Szervező a nyereményjátékot mindazon Játékosok részvételével bonyolítja le, akik a Fitt Torna Stúdió Facebook oldalán a “Napi feladvány” poszt kérdésére, hozzászólásban (komment) aznap éjfélig helyes választ adnak.
3.4. A napi nyeremények aznapi sorsolással kerülnek megállapításra. A napi nyertesek kisorsolására az adott napi feladványt követő napon, míg a fődíj kisorsolására 2021. július 26-án kerül sor.
Összesen 5 db napi nyeremény és 1 db fődíj kerül kisorsolásra.
Minden Játékosnak, függetlenül attól, hogy már nyert vagy nem napi nyereményt, lehetősége van több, akár mind az öt napon játszani. Neve annyiszor fog szerepelni a fődíj sorsoláson, ahányszor a Játék feltételeinek megfelelve játszott. A fődíj az összes napi Játékos között kerül kisorsolásra.
3.5. A sorsolás nyerteseit a Szervező a Fitt Torna Stúdió Facebook oldalán teszi közzé.
A továbbiakban, a nyeremény átadásához szükséges egyeztetés érdekében, a Szervező az e-mailen történő kapcsolattartást jelöli meg. Szervező e-mail címe: studio@fitttorna.hu
Amennyiben a nyertes Játékos értesítése nem vezet eredményre, és a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem érkezik a nyertes Játékostól a nyeremény átadását lehetővé tevő visszajelzés a Szervező részére, a nyeremény átadására a Szervező pótnyertest sorsol, melyről szintén a Fitt Torna Stúdió Facebook oldalán ad tájékoztatást.
3.6. A nyertesek a nyereményt személyesen vehetik át melynek helyszíne: Fitt Torna Stúdió, 1015 Budapest, Batthyány u. 23. 1. em. 6. A nyertes külön kérése esetén nyereményének postázására is lehetőség van.
A 6.1 pontban leírt “stretching kupon” személyesen vagy online használható fel a Fitt Torna Stúdió órarendi stretching óráján, 2021. december 15-ig.

 

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021. július 19. 10:00 óra
A Játék zárónapja: 2021. július 23. 23:59

 

5. Sorsolás

A nyertesek sorsolásának időpontjai: 2021. július 20., 21., 22., 23., 24.
A fődíj kisorsolásának időpontja: 2021. július 26.
A Szervező a 3.5. pont szerint leírt esetben a nyerteseken felül további pótnyerteseket sorsol ki, mely sorsolás időpontja 2021. augusztus 2.

 

6. Nyeremény

6.1. A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki.
Naponta 1 db “napi nyeremény” kerül kisorsolásra:
kulacs (összesen 2 db),
tornazsák+BMI mérőszalag (összesen 2 db),
natúrszappan csomag (összesen 1 db)
Fődíj nyeremény:
1 db ajándékcsomag – tartalma: 1 db smr henger, 1 db masszázslabda, 1 db tornazsák, 1 db stretching kupon

6.2. A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények pénzre át nem válthatók.
6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a Fitt Torna Stúdió hivatalos Facebook oldalán közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy erről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes, illetve pótnyertes a nyereményt 2021. szeptember 15-ig nem veszi át, elesik a nyeremény átvételének lehetőségét.

 

7. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy a felhasználók személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat. A felhasználó, illetve a Játékos saját kockázata bármely felhasználói tartalomra hagyatkoznia.

 

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (név elírása, postázási cím elírása, hibás e-mail cím stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
8.3. A Fitt Stúdió Kft. (1015 Budapest, Batthyány u. 36., továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékos 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
8.4. A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (Név, Facebook profil név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)
8.5. Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni és a Játékos Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását ellátni.
8.7. Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb 2021. szeptember 15-ig kezelni.
8.8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
8.9. Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül visszavonhatja elektronikusan, a studio@fitttorna.hu címre küldött e-mailben vagy postai úton, a Fitt Stúdió Kft. 1015 Budapest, Batthyány u. 23. I./6. címre küldött levélben.

 

9. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Játkost, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, valamint kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 

10. A Játékban való részvétel

A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

11. Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
11.2. Szervezőt nem terheli felelősség a Játék során igénybe vett bármely szolgáltatónál (áram, internet, Facebook, postai kézbesítés stb.) előforduló, azzal kapcsolatba hozható hiba, fennakadás, adatsérülés stb. miatt.
11.3. A játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli. A játék íly módon nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játék szervezése, lebonyolítása és adminisztrációja céljából lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

 

 

Jó játékot kívánunk!
Fitt Torna Stúdió csapata