Adatvédelmi Tájékoztató

 

A Fitt Stúdió Kft., mint Adatkezelő, elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Fitt Stúdió Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Cégnév: Fitt Stúdió Kft.

Székhely: Budapest, 1015 Batthyány utca 36. Magyarország

Személyes képviselő: Ila Krisztina
E-mail cím: studio@fitttorna.hu
Telefon: +36 20 465 6033

Cégjegyzékszám: 01 09 961996

Adószám: 23362204-1-41

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett – Adatszolgáltató önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők weboldalunkon, a www.fittorna.hu címen. Weboldalunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek és az Ön személyes adatainak kezelése csak a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotörvény) hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen.

 

A weboldal látogatása során személyes adatai az alábbi módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

  • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben (cookie-k használata),
  • másfelől Ön is megadhatja nevét, e-mail címét, a hírlevélre való feliratkozással,
  • továbbá más, az Ön választása szerinti elérhetőségét, adatát is megadhatja, amikor személyesen kapcsolatba kíván lépni velünk az oldalunk kapcsolat űrlapjának kitöltése során.

 Az így kezelt adatait kizárólag saját munkatársaink kezelik, azokat illetéktelen harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át.

 

 

Az adatkezelés célja

 

  • A személyes kapcsolat felvételekor birtokunkba került és kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink férhetnek hozzá, az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, illetve az esetlegesen felmerült kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben és ideig. Megadott adatait kizárólag az Ön által megjelölt célra használjuk fel, és harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át.

 

  • A cookie-kal (sütik) az internetes böngészés során találkozhat, melyek egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis adatfájlok, és melyeket a weboldalt működtető szerver küld a felhasználó által használt böngészőprogramnak, ami ezt a látogató számítógépén elhelyezi egy külön mappában, és amely(ek) révén a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz. A weboldal későbbi megnyitásakor pedig a böngésző elküldi a süti fájl tartalmát a szervernek, ami ezeknek az adatoknak megfelelően, személyre szabottan fogja megjeleníteni az oldalt a látogató számára. A cookie-k segítséget nyújtanak továbbá abban is, hogy a vásárlói szokások analitikájával weboldalunkat, annak tartalmi és formai megjelenítését az igények szerint alakítsuk, aktualizáljuk.

 

 

Adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatainak kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és a szolgáltatás teljesüléséig, illetve az adatok kérésre történő törléséig tart.

 

 

Adatfeldolgozók

 

Az informatikai folyamatban segítségünkre vannak azon partnereink, akik szolgáltatásuk és szakértelmük révén adatfeldolgozó tevékenységet látnak el.

 

Tárhely-szolgáltató neve: Versanus Kft.
Tárhely-szolgáltató címe: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. Magyarország
Tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@versanus.eu

 

Hírlevél küldő rendszer: Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Külső szolgáltató továbbá a Google, az adatvédelmi irányelvekről itt olvashat bővebben: https://policies.google.com/

 

 

Adatkezelésben érintettek jogai

 

Tájékoztatáshoz való jog

Ön, mint Adatszolgáltató, bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Igényét továbbíthatja

  • postai úton, ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben a Budapest, 1015 Batthyány utca 36. címre,
  • e-mail útján, a studio@fittttorna.hu e-mail címre.

Mindezeken túl bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat a Fitt Stúdió Kft. kapcsolattartójához a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Őn bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelőként a személyes adatok törlését, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül teljesítjük, melyről az igényléskor megadott elérhetőségen értesítjük Önt.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Ön kérheti továbbá adatainak zárolását. Zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön, mint Adatszolgáltató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről is értesítést küldünk minden érintettnek. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Adatszolgáltató jogos érdekét nem sérti.
Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet bármely ok miatt nem teljesíthetjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban adunk tájékoztatást a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás

Adatszolgáltatóként Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelőként a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatszolgáltatóként Ön az Infotörvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu) fordulhat.

 

Az információk tulajdonjoga

A www.fitttorna.hu weboldalon megtalálható információk a Fitt Stúdió Kft. szellemi tulajdonát képezik.

 

Amennyiben weboldalunkon keresztül kapcsolatba lép velünk, azzal Adatvédelmi Tájékoztatónkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.